top of page

crismas

na Ilha

e em

Itoculo

Publicamos algumas fotos dos crismas nas duas paróquias assim como o artigo em macua enviado pelo responsável da Comunicação Social na Ilha de Moçambique.

 

Eparokhia yo Muhipiti

OXUKHURELA

 

 

Mahiku yettaka muloko ni mathanu neraru ya mweri wa Outubro, nihiku nolompiya wa olaleiya wa Masu a Muluku wo lumwenku otene, eyakha ya 2015, nihiriya nira mulupale na ekirisma eparokiya yela. Niranno naholeliwe ni patri Firmino, Vikario a diocese yonakhala okhalawira Bispo ahu onowereya aphwanyaneyaka osipiritali wa wafrika do sul weiwo ololasiwawe.

 

Ni emissa yotepa orera ni wipiya sana nahilompa nimuthapelaka Muluku  ni nimuxukhuruku okhala wira onninivaha amiravo anjene anlaleya masu awe ni nannivekhela wira otepeke owihana amiravo anthuna winvahereyra olaleya masu awe yawo.

 

Amiravo natthu akina alupale yaphiyerya miloko mittanu namosa nathu attanu (65) akrisimaria nihiku nenno ekhumaka ipantte sa ikumunidade sottene sa parokhiya ela yomuhipitti.

 

Omiliya wa patri Firmino aniwompererya amiravo otene wira yilipiheke ossoma ntoko sinvahiwaya ni sovaha sa Eroho Yowarya: Ankhili, wilipiha, osuwelexa, omova muluku sinvahiya mi eroho yowarya.

 

Wumalelani wa emissa Patri Patrício ahimuxukurela Patri Firmino okhala wira ahitthuna ohiya eparokiy’awe nihiku nne nolaleya wa Masu a Muluku wolumwenku othene wira arwe akrisimari makristau a parokhiya yo Muhipiti.

 

Nomuxukhuru Muluku okhala wira onittana anittanlaka okhala an’awe. Nomuxukurela Patri Firmino orunwe onilipiheyra ni wamini wayu wakrisimarikhi amusuhu. Nomuxukhuru patri Patrício Simão, Pároco a parokhiyahu onnikhaliherya ni Masu alompaka vamosa ni hiyo mokaristiani.

 

Castro Jaime

 

(em baixo em primeiro as fotos da Ilha e depois as de Itoculo)

CALENDÁRIO

2016

HINO DO JUBILEU DIOCESANO

SIMPÓSIO JUBILAR

25 ANOS DA DIOCESE DE NACALA,

O PASSADO E O FUTURO

 

Formação de formadores, semana III, na Carapira

08

AGO

Encontro zonal da família, em Alua

09

AGO

Retiro diocesano, na Carapira

21

AGO

Peregrinação diocesana ao Santuário de Alua

10

SET

NÚMERO DE VISITAS

Congresso diocesano das mamãs, em Netia

17

AGO

12

SET

Encontro zonal de catequistas, em Mueria

bottom of page